Skip to main content

Privacy verklaring en cookie policy

PRIVACYVERKLARING

Wij, Windst in Bedrijf, achten het van groot belang dat er secuur met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) door ons verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring (de Privacyverklaring) vind jij informatie over ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.windstinbedrijf.nl worden gepubliceerd.

1) PERSOONSGEGEVENS

 • Wij verzorgen verzuimbegeleiding, verzuimpreventie en HR diensten. Om deze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar jou te herleiden zijn en die door gebruik van onze diensten worden achtergelaten.

 • Persoonsgegevens worden onder andere verstrekt door het aangaan van een overeenkomst van opdracht, het invullen van het contactformulier op onze website of door een bezoek aan ons kantoorpand. Slechts persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, worden door ons verwerkt en bewaard.

 2) IDENTITEIT

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
Windst in Bedrijf gevestigd te Rotterdam op het adres Shannonweg 84 en ingeschreven in het register van de Kamer van

Koophandel onder nummer 60224584

 

3) SOORTEN PERSOONSGEGEVENS EN DOELEINDEN GEBRUIK

Door ons worden de navolgende persoonsgegevens verzameld en bewaard:

Werkgevers

page1image914106752

Soort persoonsgegevens

o NAW-gegevens van werkgever of diens vertegenwoordiger; o Contactgegevens van werkgever of diens vertegenwoordiger; o Financiële gegevens;

Doeleinden

o Uitvoering van de opdracht tot advisering, bemiddeling en ondersteuning van werkgever bij verzuim en re-integratiebegeleiding en HR werkzaamheden van hun werknemers, tevens het voorkomen van verzuim door preventiemaatregelen en het voeren van (gerechtelijke) procedures (de Overeenkomst);

o Het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen;

o Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
o Marketing- en communicatie activiteiten;

Rechtsgrond

o Uitvoering van de Overeenkomst;
o Het gerechtvaardigde belang om dienstverlening onder de Overeenkomst

efficiënt te verlenen;
o Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Bewaartermijn

o (Financiële) gegevens die van fiscaal belang zijn: maximaal 7 jaar vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarop de financiële gegevens betrekking hebben;

o Overig: maximaal 2 jaren na de beëindiging van de Overeenkomst

page2image912110256 page2image912115616

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Opdrachtnemers (ZZP’ers)

Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de Overeenkomst mogelijk niet (volledig) uitvoeren

page2image912042704 page2image912042992page2image912043280

Soort persoonsgegevens

o NAW-gegevens van Opdrachtnemer of diens vertegenwoordiger; o Contactgegevens van Opdrachtnemer of diens vertegenwoordiger; o Financiële gegevens;

Doeleinden

o Het (doen) Uitvoeren van de opdracht tot advisering, bemiddeling en ondersteuning van werkgevers bij verzuim en re-integratiebegeleiding en HR diensten van hun werknemers, tevens het voorkomen van verzuim door preventiemaatregelen en het voeren van (gerechtelijke) procedures (de Opdracht);

o Het berekenen of vastleggen van declaraties, het doen van betalingen en innen van vorderingen;

o Voldoen aan wettelijke verplichtingen;
o Marketing- en communicatie activiteiten;

Rechtsgrond

o Uitvoering van de Opdracht;
o Het gerechtvaardigde belang om dienstverlening onder de Opdracht efficiënt

te verlenen;
o Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Bewaartermijn

o (Financiële) gegevens die van fiscaal belang zijn: maximaal 7 jaar vanaf het eerste boekjaar ná het einde van het boekjaar waarop de financiële gegevens betrekking hebben;

o Overig: maximaal 2 jaren na de beëindiging van de Opdracht

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Werknemers

Doeleinden

Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de Opdracht mogelijk niet (volledig) uitvoeren

o Uitvoering van de Overeenkomst;
o Advisering, bemiddeling en verwijzing van werknemer; o Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

page2image953178352 page2image953178768page2image953179056

Soort persoonsgegevens

o NAW-gegevens van werknemer
o Contactgegevens van werknemer (privé-emailadres en telefoonnummer); o Werkplekgegevens;
o Arbeidsverzuimgegevens;

Rechtsgrond

o Het gerechtvaardigde belang om de Overeenkomst en/of de Opdracht efficiënt uit te voeren;

o Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor de doeleinden zoals hiervoor vermeld, worden door ons verwijderd en vernietigd:

o 15 jaar na het overlijden van werknemer;
o Nadat werknemer de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt
o 15 jaar na beëindiging van de Overeenkomst;
o 15 jaar na beëindiging van het arbeidscontract tussen werkgever en

werknemer

Gevolgen niet verstrekken gegevens

Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij de Overeenkomst mogelijk niet (volledig) uitvoeren

page2image953282656 page2image953282944

page3image952374592

Gebruikers website

Soort persoonsgegeven

o NAW-gegevens van gebruiker;
o Contactgegevens van gebruiker;
o Het door gebruiker achtergelaten bericht, inclusief eventueel door gebruiker

opgenomen persoonsgegevens in dat bericht;
o Cookies (zie hiervoor verder onder punt 6) van deze privacyverklaring;

Doeleinden

o Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van het bericht van gebruiker; o Marketing- en communicatie activiteiten;
o Werving en selectie (sollicitatie);

Rechtsgrond Bewaartermijn

Gevolgen niet verstrekken gegevens

o Behartigen van het gerechtvaardigde belang om diensten zo efficiënt mogelijk aan gebruiker te verlenen

o direct na afhandeling van het bericht van gebruiker, maar niet langer dan 6 maanden nadat gebruiker het bericht hebt verzonden

Zonder de persoonsgegevens, kunnen wij het bericht mogelijk niet (volledig) in behandeling nemen

page3image952479904 page3image952480256 page3image952480544page3image952480832 page3image952481120page3image952481536

• Er worden geen persoonsgegevens verwerkt voor andere doeleinden dan in het reglement is aangegeven. Het verwerken van persoonsgegevens vindt alleen plaats overeenkomstig deze doelstelling.

 

4) BEWAARTERMIJNEN

• Wij bewaren jouw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals hiervoor onder punt 3) bepaald, tenzij wij op grond van een wettelijke (bewaar)verplichtingen jouw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten. De bewaartermijn is niet van toepassing, indien de te bewaren gegevens redelijkerwijs niet meer tot een persoon te herleiden zijn

 

5) GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

 • Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij in onze opdracht, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures.

 • Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 • Met de derde partij die in onze opdracht persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

 

6) SOCIAL MEDIA

• Op onze website(s) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat jij van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

7) GEBRUIK COOKIES

 • Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of op jouw smartphone of tablet wordt opgeslagen. Wij kunnen hierdoor onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Dit helpt ons weer bij het verbeteren van onze diensten.

 • Voor verdere informatie over het gebruik van cookies en jouw rechten verwijzen wij jou naar onze cookieverklaring.

 

8) RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE

 • Jij kunt bezwaar maken tegen gebruik van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als jij van mening bent dat het gebruik van jouw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Jij hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat jij kunt opvragen welke persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

 • Als jij vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over jou hebben, dan kun jij deze persoonsgegevens laten corrigeren. Jij kunt ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om jouw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

 • Jij kunt ons ook vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.

 • Jij kunt ons tenslotte vragen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen.

 • Wij zullen aan jouw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan jouw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

 • Jij kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs via info@windstinbedrijf.nl Vergeet niet om jouw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken en de pasfoto af te dekken, voordat jij deze meestuurt. Jij krijgt binnen 4 weken antwoord.

   

9) BEVEILIGING

 • Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om jou te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van jouw persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.

 • Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij jou zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren jou ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

10) NIEUWSBRIEF

• Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van Arbo, Verzuim en Arbeidsveiligheid, onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jou expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

11)CONTACT EN KLACHTEN

• Voor vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun jij contact opnemen met de directie via johan@windstinbedrijf.nl

Natuurlijk helpen wij jou graag verder als jij klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Mocht jij desondanks een klacht hebben over ons gebruik van jouw gegevens, dan heb jij op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Jij kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

COOKIEVERKLARING

Wij, Windst in bedrijf, vinden het van groot belang dat jij weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze Website zoveel mogelijk waarborgen. In deze cookieverklaring vind jij informatie over de verschillende cookies die gebruikt worden door en via onze Website en voor welke doeleinden. Wij behouden ons het recht voor deze Cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd.

1) COOKIES

• Wij maken op deze Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

2) SOORTEN COOKIES

Door ons worden de navolgende cookies gebruikt:

Analytische Afkomstig van Doel page5image954690480 page5image954690992Bewaartermijn cookies

page5image954693792 page5image954694080

Analyse cookie

Google analytics

Via onze Website wordt een cookie geplaatst door Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google niet toegestaan de

Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

   

verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics is door ons uitgeschakeld.

 

 

3) RECHT OP INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING

Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor onze Privacyverklaring. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien jij een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Jij kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

 

4) IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDEREN DAARVAN

 • Via de browserinstellingen op jouw computer kun jij reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Daarnaast kun jij de meeste cookies die bij gebruik van de van de Website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kun jij ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browser.

 • Let op: indien jij cookies weigert en/of verwijdert kun jij niet altijd van alle mogelijkheden van de Website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop jij deze handeling uitvoert. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien jij de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

 5) CONTACT

• Voor vragen over het gebruik van cookies kun jij contact opnemen met via info@windstinbedrijf.nl